Regelgeving

Strafbepaling De straffen zijn onderverdeeld in zeven categorieën:

Categorie 1: een waarschuwing + 50 uur taakstraf (max 3 waarschuwingen in 1 maand, hierna volgt automatisch oplegging cat. 2)

Categorie 2: een ban van maximaal 1 dag

Categorie 3: een ban van maximaal 2 dag

Categorie 4: een ban van maximaal 3 dagen

Categorie 5: een ban van maximaal 1 week

Categorie 6: een ban van maximaal 1 maand

Categorie 7: permanente ban

Categorie 8: account wipe

De straffen van categorie 5, 6 en 7 kunnen preventief worden uitgedeeld wanneer sprake is van een overtreding op heterdaad. De opgelegde straf zal naderhand besproken worden binnen de Hoge Raad en waar nodig worden bijgesteld. Dit om eventuele verdere schade te beperken terwijl er gekeken wordt wat er precies gebeurt is.
Er kan door een stafflid gekozen worden om straffen te verhogen en/of te verlagen op basis van de context, situatie of eerdere straffen/waarschuwingen van de overtreder in kwestie. Wanneer je het niet eens bent met een oordeel van een stafflid kan je hiervoor een ticket aanmaken.
Bij een eerste overtreding kan er voor gekozen worden in plaats van een Schriftelijke waarschuwing (Categorie 1) een Mondelinge waarschuwing uit te delen.
Hierbij wordt ook gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk de regels heeft gelezen en deze begrijpt. Een mondelinge waarschuwing dient in een notitie bij deze persoon aangegeven te zijn, anders is deze niet geldig.
Het omzeilen van een straf zal resulteren in een straf volgens categorie 7 Bans worden uitgedeeld op basis van de GTA licentie en ip-adres en geldt als zodanig voor alle gebruikers van deze kenmerken. Een warning dient binnen 48 uur te worden aangevochten door de speler, anders zal er geen mogelijkheid meer zijn op herziening van deze beslissing.

Artikel 1 – FailRP & Powergaming Hij/zij die opzettelijk een roleplay van zeer slechte kwaliteit uitspeelt wordt gestraft volgens de 1e categorie. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “FailRP” Hij/zij die opzettelijk de roleplay zodanig vormt dat er een oneerlijke of onrealistische draai aan het verhaal geeft, of de roleplay van de andere partij zelf invult door een onrealistische dwang, wordt gestraft volgens de 1e categorie.
De overtreding vermeld in het derde lid staat bekend als “powergaming”

Artikel 2 – Cheats Hij/zij die gebruik maakt van software/hulpmiddelen (cheats) van derde partijen om profijt te krijgen in het spel zal bestraft worden volgens de 7e categorie. Enkele voorbeelden hiervan zijn, onder andere, een crossair en/of cheats.
Deze regel gelt ook voor de Discord client zelf, dus gebruik van clients als BetterDiscord is niet toegestaan. De hoge raad kan na het zien van eventueel beeldmateriaal een stemmingsronde houden om te beslissen of iemand gebruikt heeft gemaakt van software/hulpmiddelen (cheats) van derde partijen, En mag op basis hiervan een straf namens de 7e categorie uitdelen.

Artikel 3 – Exploits Hij/zij die moedwillig een bug en/of exploit misbruikt om voor zichzelf of anderen profijt te behalen, ongeacht in welke middelen, zal per direct gestraft worden volgens categorie 5. Wanneer het om bedragen gaat hoger dan €50.000,- zal de straf genoemd in lid 1 verhoogd worden naar de 6e categorie.
Wanneer het om bedragen gaat hoger dan €100.000,- zal de straf genoemd in lid 1 en lid 2 verhoogd worden naar de 7e categorie. De bedragen zoals genoemd in lid 2 en lid 3 zijn ook van toepassing voor voorwerpen, hiervoor zal dan de waarde van deze voorwerpen worden getaxeerd. Taxering geschiedt hier op basis van catalogus of -marktwaarde. De bedragen en/of materialen zullen per direct teruggegeven worden aan de Hoge Raad.
De Hoge Raad dient deze per direct te vernietigen. Hiernaast zullen de betrokken accounts ook volledig verwijderd worden (categorie 8). Naast de in lid 1, 2 en 3 genoemde straffen zal de overtreder ook 25% van de waarde extra terug moeten betalen.

Artikel 4 – Verstoring RP Hij/zij die moedwillig Roleplays van andere spelers verstoord zal gestraft worden met een straf volgens de 1e categorie. Voertuigen die achtergelaten worden op verwijder cirkels of andere cirkels blokkeren met een voertuig worden ook gezien als roleplay verstorend gedrag.
Indien de overtreder na de straf genoemd in lid 1 nog niet ophoudt met het verstorend gedrag kan er gekozen worden de overtreder te bestraffen volgens categorie 2.

Artikel 5 – Meta-gaming Informatie verkregen buiten het karakter om (alle informatie die niet verkregen is door jouw karakter binnen FiveM) mag niet gebruikt worden door het karakter. Het feit beschreven in lid 1 staat bekend als “meta-gaming” Indien de regel in lid 1 overtreden wordt wordt dit bestraft met een straf volgens de 1e categorie.
Voor communicatie over lengte in game kun je een telefoon en/of portofoon gebruiken welke je in de telefoon winkel kunt kopen. Bij het gebruik van een portofoon-systeem in welke vorm dan ook dient de persoon die praat ook ingame te horen te zijn. Het niet naleven van het feit beschreven in lid 5 staat eveneens bekend als “meta-gaming” en zal worden bestraft worden met een straf van de 1e categorie Het is verboden om in (externe) discord calls te zitten met iemand die ook in de stad aanwezig is.
Het overtreden van lid 7 zal resulteren in een straf van minimaal de 1e categorie. Ten behoeve van het handhaven van dit artikel is een stafflid bevoegd om beelden op te vragen van de persoon die verdacht wordt van het overtreden van lid 7. Indien de speler dit niet kan, dan volgt er een straf volgens lid 3.

Artikel 6 – Beroepskleding Er wordt geacht dat de kleding wordt gedragen die is verstrekt door de baas voor het uitvoeren van het beroep. Wordt dit niet gedaan, zal er gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie. Hij/zij die als niet ambtenaar kleding draagt van één van de overheids banen zal gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
Onder ambtenaar vallen de mensen in dienst bij één van de volgende instanties: Politie Koninklijke marechaussee Justitie Ambulance ANWB Gemeenteraad

Artikel 7 – Cop-baiting Hij/zij die moedwillig ambtenaren uitlokt met de intentie deze te irriteren en/of bezig te houden zal bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “cop-baiting”

Artikel 8 – Spam Hij/zij die in welk middel dan ook meer dan 3 berichten per 10 seconden of 10 berichten per 60 seconden stuurt, zal bestraft worden met een straf volgens categorie 1. Indien dit bij meldkamers wordt gedaan zal de straf verhoogd worden naar een straf volgens categorie 2.
De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “spam”

Artikel 9 – Combat-logging Hij/zij die tijdens een roleplay moedwillig de game verlaat zonder een geldige reden, en niet binnen 5 minuten terug is, zal bestraft worden met een straf volgens de 5e categorie. Het is de bedoeling als men de game wil verlaten tijdens een roleplay er voor te zorgen dat de mensen die deelnemen aan de roleplay hiervan op de hoogte zijn.
Probeer het eerst in voice mee te delen, dan met een “/me” bericht. Nadat de persoon die de roleplay verlaten heeft weer is ingelogd wordt er van deze persoon verwacht de roleplay zo snel mogelijk te hervatten. Onder de overtreding van lid 1 valt ook het vermijden van een roleplay d.m.v. het gebruik van glitches. Val je bijvoorbeeld door de map na het inloggen terwijl je in de cel zit bij het politiebureau wordt er van je geacht je per direct weer te melden op het politiebureau. De periode van 5 minuten, zoals benoemd in lid 1, is bedoeld om een persoon de mogelijkheid te bieden z’n situatie uit te leggen of weer bij zinnen te komen, het is niet de bedoeling hier misbruik van te maken, indien hier misbruik van gemaakt wordt zal er alsnog een straf volgens lid 1 gegeven worden. De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “Combat Logging”

Artikel 10 – Deelname aan het verkeer Er wordt van personen geacht realistisch rijgedrag aan te houden. Dus niet met circuit auto’s door de woestijn heen rijden met 100 km/u. Overtredingen van lid 1 worden bestraft met een straf van de 1e categorie.
Buiten de weg rijden mag, mits dit met matige snelheid gedaan wordt en met een geschikt voertuig, pas hierbij dus ook de snelheid aan voor het type voertuig. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “GTA driving”

Artikel 11 – Value of Life Hij/zij die geen waarde hecht aan het leven van zijn karakter zal gestraft worden zal gestraft worden met een straf volgens de 1e categorie. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “no value of life” Enkele voorbeelden hiervoor zijn: zodra iemand een pistool op je richt binnen 50 meter en er geen beschutting is, blijf je staan, werk je mee en val je deze persoon niet aan. Zodra iemand een mes trekt binnen 10 meter van je werk je mee, doe je dit niet ben je niet zuinig met je leven aangezien je dat bewust het risico neemt neergestoken te worden. Met een helikopter vlak boven de grond zweven om goederen en/of personen te transporteren. Elke andere vorm waarmee je bewust je eigen leven in een té groot gevaar brengt valt onder no value of life, dus gebruik je gezonde verstand om de situatie in te schatten.
Zodra een persoon een wapen in zijn hand heeft en jij gaat hem proberen te boeien of richting hem te rennen word dit gezien als no value of life. De beslissing van een stafflid betreft alle bovenstaande en overige situaties is altijd leidend.

Artikel 12 – New Life Rule Indien uw karakter dood is gegaan wordt er verwacht dat Hij/zij de laatste roleplay vergeten is. Bij een overtreding van de regel in lid 1 wordt de overtreder bestraft met een bestraffing van de 1e categorie.

Artikel 13 – Microfoon Men dient een werkende microfoon te hebben in-game. Indien een persoon moedwillig weigert hieraan te voldoen zal Hij/zij bestraft worden volgens de 2e categorie. Voordat de straf zoals beschreven in lid 1 gegeven wordt zal een staff lid er alles aan doen contact te vinden met de desbetreffende persoon, door onder andere gebruik te maken van de in-game voice chat, ooc, /me en eventueel discord. Reageert de persoon op al deze middelen niet dan zal de persoon gekicked worden met de reden “We horen u niet, probeer aub uw microfoon werkend te maken.”

Artikel 14 – Nederlandse Taal Er wordt van spelers verwacht de Nederlandse taal te beheersen. Indien iemand de Nederlandse taal niet beheerst is deze persoon niet welkom op de server. Andere talen dan het Nederlands en het Engels mogen niet gebruikt worden op een provocerende of beledigende manier gedurende de roleplay. Tijdens een staffgesprek en tijdens een gesprek met een medewerker van een overheidsdienst (Politie, KMar, ambulance of ANWB) dient de persoon te allen tijde Nederlands te spreken indien de medewerker dit wenst.
Bij een overtreding van de regel in lid 2 en 3 wordt de overtreder bestraft met een bestraffing van de 1e categorie. Bij herhaalde overtreding zal er een straf van de 2e categorie volgen.

Artikel 15 – Reporting Er wordt van mensen verwacht gebruik te maken van “/report” om overtredingen van regels te melden. Dit zodat de overtreder hiervan niet op de hoogte is en de eventuele roleplay hierdoor niet beïnvloed wordt. Bij een overtreding van de regel genoemd in lid 1 zal de persoon erop gewezen worden volgende keer gelieve “/report” te gebruiken of een ticket aan te maken in de Droomland RP Discord. Het is als je een report maakt niet de bedoeling om dit in game te melden aan mensen. Staff kiest zelf het moment om aan te geven dat zij aanwezig zijn en doen dit pas wanneer zij vinden dat zij genoeg hebben gezien.
Aangeven dat er een report is gemaakt of dat Staff meekijkt zorgt er meestal voor dat er geen straffen kunnen worden uitgedeeld. Het overtreden van lid 3 zal resulteren in een straf volgens de 2e categorie.(bewerkt)

Artikel 16 – Karakter breken Het is te allen tijde verboden om je karakter te breken. Hiermee bedoelen we dat je enige term gebruikt die gezien wordt als OOC (out of character). Hieronder vallen ook termen zoals “report”, “admin”, “ticket” en dergelijke. Het is tevens verboden om te benoemen dat een persoon een artikel van de algemene plaatselijke verordering heeft overtreden.
Indien een persoon een artikel van de APV heeft overtreden, neem dan de correcte stappen zoals het aanmaken van een report of een ticket. Het verbod zoals beschreven in lid 1 & 2 geldt niet voor medewerkers van de gemeenteraad (staffleden) indien zij een gesprek voeren ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden als gemeentelid. Dit geldt ook voor de personen waarmee zij in gesprek zijn. Indien de regel zoals genoemd in lid 1 & 2 overtreden wordt, wordt dit bestraft met een straf volgens categorie 1.

Artikel 17 – Alt Characters Onder een ‘alt character’ wordt verstaan een 2e, of 3e character gemaakt door dezelfde speler, op hetzelfde account. Een ‘alt account’ is een 2e, of 3e (etc) account waar op gespeeld wordt door dezelfde speler. Het is verboden alt characters aan te maken met de intentie het start bedrag over te schrijven naar het account waar normaal op gespeeld wordt. Hiernaast is het ook verboden om meer dan 3 alts aan te maken. Het aanmaken van meer dan 3 alts zal resulteren in het verwijderen van alle 3 de characters.
Wanneer er geld overgezet is zal hiernaast ook de straf zoals beschreven in lid 5 gegeven worden. Het is niet toegestaan om een alt character te maken om, bijvoorbeeld, criminele activiteiten te ondernemen. Wanneer een van je character bij de Overheid werkt. Indien de regel zoals beschreven in lid 2 of 4 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 8e categorie. Hoewel Alt Characters toegestaan zijn, is het verboden om alt accounts te maken, of te multiboxen met alt characters. Dit zal worden bestraft met een ban van alle (alt) accounts.

Artikel 18 – Voertuigen in gebouwen Het is niet toegestaan met voertuigen gebouwen te betreden die daar niet voor bedoeld zijn. Bij het overtreden van de regel beschreven in lid 1 zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 19 – AFK Kick omzeiling Het is niet toegestaan de automatische afk kick te omzeilen. Hij/zij die de regel zoals beschreven in lid 1 overtreedt zal bestraft worden met een straf volgens de 3e categorie.

Artikel 20 – Standaard-outfit Je moet je kleding veranderen wanneer je een personage aanmaakt, dus je mag niet met de standaard kleding op de server spelen. De standaard kleding zoals genoemd in lid 1 bestaat uit een half-wit, half-blauw shirt, spijkerbroek en sneakers.
Verder moet je ervoor zorgen dat je armen kloppen (dus niet door je kleren heen te zien zijn) en en mag je geen overheids kleding kiezen. Bij overtreding van de vergrijpen in lid 1 of 3 zal je eerst een mondelinge waarschuwing krijgen en krijg je de optie om je kleren te veranderen, weiger je dit krijg je een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 21 – Impersonatie overheidsmedewerker Het is verboden om jezelf te verkleden als overheidsmedewerker en impliciet of expliciet aan te geven dat je een overheidsmedewerker bent. Dit is ter beoordeling aan een stafflid. Het is toegestaan om kogelwerende vesten te dragen, echter is het verboden als er termen als “Politie” opstaan, redelijkerwijs gebruikt worden door de Nederlandse politie/koninklijke marechaussee of verwijzen naar de Politie/KMar.
Waar is verwezen naar de Politie/KMar in dit artikel kan ook een officiële vertakking van deze overheidsdiensten (zoals de recherche of de dienst speciale interventies) of een andere officiële overheidsdienst worden ingevuld. Bij overtreding van lid 1 en/of lid 2 zal er een straf uitgedeeld worden volgens de 2e categorie.

Artikel 22 – SafeZone FailRP Het is verboden voor een individu om schade aan te richten aan een ander individu en zich daarna te begeven naar een safe zone. Het is verboden om door middel van de safe-zone te ontkomen aan illegale activiteiten en/of roleplays. Het is verboden om een individu schade aan te richten, te ontvoeren, overvallen, aanrijden of vermoorden in een safezone Het feit genoemd in lid 1 en lid 2 wordt gezien als “FailRP”.
Dit zal gestraft worden met een straf van de eerste categorie.

Overtredingen – Schade des persoons

Artikel 23 – VDM Hij/zij die op iemand inrijdt met de intentie deze persoon te vermoorden of zijn voertuig bewust als wapen gebruikt, zal gestraft worden volgens de 1e categorie.
Hij/zij die op een ander voertuig inrijdt met de intentie te “pitten” met een snelheid hoger dan 80 km/u zal dit worden gezien als onrealistisch en dus gestraft worden volgens de 1e categorie. De overtreding vermeld in het 1e lid en het 2e lid staat bekend als “VDM” Hij/zij die lid 2 uitvoert met een voertuig dat veel “lichter” of kleiner is als het andere voertuig dat “gepit” word, bijvoorbeeld Sedan vs SUV, zal ook gestraft worden volgens de 1e categorie.
Als een slachtoffer moedwillig aangereden wordt door een dader die boven de 30 km/u rijdt, zal er vanuit gegaan worden dat de dader de intentie heeft om het slachtoffer te vermoorden. Dit betekent echter niet dat alles onder de 30 km/u niet met de intentie om te vermoorden is en dit kan alsnog bestraft worden indien dit overduidelijk is met de intentie om iemand te vermoorden.

Artikel 24 – RDM Hij/zij die zonder een geldige reden een persoon moedwillig van het leven beroofd zal gestraft worden volgens de 1e categorie. Deze straf kan meerdere malen gegeven worden indien er meer dan één persoon van het leven beroofd is. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “RDM”

Artikel 25 – Belediging Hij/zij die scheld met hedendaags relevante ziektes (kanker en dergelijke) of met racistische opmerkingen, of andere ongepaste opmerkingen, wordt gestraft met een straf van maximaal de 7e categorie en minimale ban van 2 weken

Overtredingen – Criminele activiteiten

Artikel 26 – Overvallen & Oplichten Het overvallen/oplichten/bestelen van mensen is verboden, dit mag alleen wanneer een persoon bezig is met criminele activiteiten.
Het is in geen enkele situatie toegestaan om geld van mensen hun bank te stelen, om te scammen met voertuigen, om spelers te overvallen, te ontvoeren of negatief te bejegenen bij het gemeentehuis of om facturen en/of andere items te stelen van spelers die bezig zijn met een burgerjob. Met criminele activiteiten zoals vermeld in lid 1 worden dingen met betrekking tot drugs, overvallen, witwassen etc bedoeld, en dus geen overtredingen.
Bij een overtreding van de wet in lid 1 en/of lid 2 wordt de persoon gestraft volgens de 4e categorie en wordt het geld teruggegeven aan het slachtoffer. Wanneer de persoon het geld al heeft uitgegeven zal het resulteren in straf van de 8e categorie. Hou hiermee wel rekening dat het bij het vergrijp zoals beschreven in lid 1 niet de bedoeling is hiermee misbruik te maken van onwetendheid van mensen, dus vermijd het oplichten van nieuwe spelers. Het is voor criminelen toegestaan om mensen gedurende langere tijd te ondervragen en/of te martelen. Echter mag dit maximaal circa 2 uur duren. Er dient ook goede roleplay aan gekoppeld te worden. Dit is ter beoordeling aan een stafflid. Bij een overtreding van de regel in lid 6 wordt de persoon gestraft volgens de 1e categorie en zal het scenario onmiddellijk worden teruggedraaid.

Artikel 27 – Criminaliteit & Ambtenaren Voor een ambtenaar is het niet toegestaan zich bezig te houden met illegale bezigheden. U bent als ambtenaar als je baan wordt weergegeven in het F10 menu. Indien een persoon de regel zoals beschreven in lid 1 overtreed wordt deze bestraft met een straf volgens categorie 1 en zal deze persoon ontslagen worden en deze persoon dit beroep een week lang niet uitvoeren.
Verder is het niet toegestaan om door de politie in beslag genomen objecten door te handelen naar spelers. Ditzelfde is ook van toepassing op alle andere overheids objecten. Bij een overtreding van de regel in lid 4 wordt de overtreder ontslagen en hiernaast bestraft volgens de 5e categorie. Onder overheids objecten vallen voorwerpen zoals: medkits, repair kits, politie geweren, enzovoort. Een ambtenaar buiten dienst mag geen politie wapens bij zich dragen deze dienen ten alle tijden na een dienst opgeborgen te worden in de wapenkluis. Bij overtreding van dit lid zal er gestraft worden volgens de 1e categorie. Op lid 7 geldt een uitzondering voor zogenoemde dsi leden “dienst speciale interventies” deze leden mogen wel hun wapens buiten dienst behouden.

Artikel 28 – Overheidsvoertuigen Je mag als je geen ambtenaar in dienst bent geen overheidsvoertuigen besturen. Hij/zij die zich schuldig maakt aan het stelen van overheidsvoertuigen als beschreven in lid 1 zal bestraft worden met een straf volgens categorie 1 dit is ter beoordeling van het desbetreffende stafflid.

Artikel 29 – Juist gebruik van baan voertuigen Er wordt geacht van mensen geen gebruik te maken van baan voertuigen voor illegale bezigheden. Het is verplicht om voor het uitvoeren van je baan het voertuig te gebruiken dat is verstrekt door de baas.
Hij/zij die de regel zoals beschreven in lid 1 en/of 2 overtreed zal bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie, hiernaast zal de overtreder ontslagen worden en deze persoon dit beroep een week lang niet uitvoeren.

Artikel 30 – Overval Regels Indien er een overval gestart is voordat een persoon het laadscherm geopend heeft is het voor deze politieagent niet toegestaan deel te nemen aan deze overval. Wanneer de regel zoals in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie. De regel van lid 1 is niet van toepassing indien een persoon minder dan 5 minuten geleden de server verlaten is.
Dus bij bijvoorbeeld een crash.

[01:21]

Artikel 31 – Wraak Het is nadat iemand van het leven beroofd is door een rivaliserende groep, gedurende 24 uur niet toegestaan mee te doen aan eventuele wraakacties tegen deze groep. Indien de regel zoals beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 32 – Crimineel gedrag jegens ambulancemedewerkers en andere overheidsmedewerkers Het is ten strengste verboden om een ambulancemedewerker te ontvoeren, te gijzelen, te beledigen of niet mee te werken met de roleplay van een ambulancier. Het is niet toegestaan een melding te maken naar een overheids instantie met de intentie om degene die hierop reageert te vermoorden en/of te ontvoeren.
Er moeten ten allen tijden vijf overheidsmedewerkers binnen een baan beschikbaar blijven nadat er één ontvoert is, dus als er 6 agenten aanwezig zijn mag er 1 ontvoert worden, als er 5 aanwezig zijn mag er geen ontvoert worden. Indien de regel beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 5e categorie. Bij herhaalde overtreding volgt er ten hoogste een straf volgens de 6e categorie. Indien de regel beschreven in lid 2 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 33 – Roleplay & Ledenaantal Criminele Organisaties Criminele organisaties mogen een maximaal ledenaantal hebben van 15 personen. Een roleplayscenario van/met een criminele organisatie mag maximaal bestaan uit 15 personen, inclusief de leden van de criminele organisatie zelf. Dit houdt dus in dat iedereen die op dat moment enige medewerking verleent aan de criminele organisatie, ook indien zij officieel niet tot de criminele organisatie behoren, tot dit aantal wordt gerekend. Overtreding van het ledenaantal genoemd in lid 1 & 2 zal een straf worden uitgedeeld volgens de 1e categorie aan de eigena(a)r(en) & deelnemers van de organisatie. Bij herhaalde overtreding zal er een straf van de 2e categorie volgen.

Artikel 34 – Gedrag Criminele Organisaties Wanneer de leden in een server supported organisatie zodanig opvallen op een negatieve manier (bijvoorbeeld veel warnings), zal de Hoge Raad beslissen over een gepaste straf jegens deze organisatie. Bij criminele organisaties kan dit zelfs leiden tot een volledige opschorting van de groep.

Artikel 35 – Illegale activiteiten op Twitter Het is niet toegestaan om illegale activiteiten te bedrijven op Twitter of op enige voor publiek toegankelijke plaats (Blokkenpark, het casino, het politiebureau, het ziekenhuis en dergelijke). Onder illegale activiteiten wordt onder andere verstaan, maar niet beperkt tot, het verkopen van locaties waar illegale substanties opgehaald, verwerkt of verkocht kunnen worden, het verkopen en/of verhandelen van (illegale) wapens en in het algemeen handelen in enige goederen waaruit criminelen redelijkerwijs voordeel kunnen halen. Het verbod zoals vermeld in lid 1 geldt tevens voor het handelen in illegale goederen of het verkopen hiervan waarbij NIET expliciet wordt vermeld dat het om deze illegale goederen, locaties of spullen gaat. Bij overtreding van lid 1 of lid 3 zal er een straf uitgedeeld worden volgens de 1e categorie. Bij herhaalde overtreding zal er een straf van de 2e categorie volgen.

Artikel 36 – Ontsnappen uit het cellencomplex Het is toegestaan om te ontsnappen uit het cellencomplex, echter dient hier een geldig roleplayscenario aan gekoppeld te worden. Dit is ter beoordeling aan een stafflid. Het is niet toegestaan om te ontsnappen of jezelf uit te laten breken indien er is afgesproken om het roleplayscenario op een later tijdstip voort te zetten, bijvoorbeeld vanwege tijdsgebrek of andere beperkingen. Het is niet toegestaan om een uit-dienst politiemedewerker te ontvoeren om een ontsnapping van een arrestant uit het cellencomplex te faciliteren of te vergemakkelijken. Deze agenten zijn op dat moment immers niet bezig met de uitvoering van de politietaak. Het is niet toegestaan om jezelf voor te doen als overheidsmedewerker bij het ontsnappen of helpen ontsnappen van een derde persoon uit het cellencomplex. Bij overtreding van lid 1, lid 2, lid 3 en/of lid 4 zal er een straf uitgedeeld worden volgens de 1e categorie en zal het roleplayscenario worden teruggedraaid.

Artikel 37 – Witwassen Witwassers overvallen is toegestaan wanneer minimaal één van ondergenoemde punten van toepassing is. Hij/zij beschermende kleding zoals een body armor draagt. Gezichtsbedekking op heeft tijdens het wassen. Een overduidelijke escort heeft. Een persoon die verdachte handelingen doet bij een afleverpunt die niet passen bij de baan die de persoon op dat moment rijd Zoals: alleen claxoneren bij een afleverpunt als je als ramen wasser rondrijd of dat je in een vuilniswagen het afval op een punt ophaalt door alleen te toeteren. Witwassen mag enkel in de voertuigen die je krijgt van het depot. Een persoon herkennen uit het criminele circuit valt onder powergaming en is geen reden om diegene te overvallen. Een witwasser herkennen omdat hij rondom het startpunt rijdt valt onder powergaming. Iemand die een in een whitelisted job voertuig rijd met de gepaste kleding mag niet zomaar aan de kant gezet worden, dit valt onder powergaming. Het overtreden van de bovenstaande regels zal worden bestraft worden met een straf van de 1e categorie. De overvaller dient op het moment van overvallen beelden te kunnen overhandingen aan de staffleden. Mocht dit niet gedaan kunnen worden, zal er een straf van de 2e categorie gegeven worden.

Artikel 38 – Officiële gang regels Probeer ten alle tijden te voorkomen om te schieten bij een officieel gang huis. Het is verboden om nep meldingen te maken in de omgeving van een ganghuis met de intentie tot uitlokken van de criminelen of het in de problemen werken van de rivaliserende groep. Op het moment dat een voertuig in beslag genomen word en in een opslag gezet word is het niet toegestaan om deze nog uit je garage te halen. Wanneer er 2 weken lang geen roleplay aan de inbeslagname gebonden word is het toegestaan om het voertuig weer gratis uit de garage te halen. Een gangoorlog kan verklaard worden door een van de 2 groepen (door gangbazen) wanneer daar een goede reden voor is. een oorlog is afgelopen wanneer: Hij langer dan 72 uur geduurd heeft. Alle leden eenmaal zijn overleden. Wanneer één van de 2 groepen zich overgeeft. Het overtreden van lid 1,2,3 of 4. zal resulteren in een straf van de 1e categorie. Bij herhaalde overtredingen van lid 1,2,3 of 4 door een gang kan er worden overgegaan op gangstrikes.

Overige bepalingen Artikel 39 – Bodycams Bodycam beelden zijn op de volgende manier toegestaan Overheidsdiensten zijn uitgerust met bodycams. Medewerkers van de Politie en de Koninklijke Marechaussee zijn verplicht om de bodycams visueel te dragen als zij de bodycambeelden als bewijs willen gebruiken. Burgers kunnen alleen met hun telefoon filmen. De voertuigen van de overheidsdiensten zijn uitgerust met een 360 graden camera. overige voertuigen zijn uitgerust met een dashcam gericht naar voren. De voorbeelden benoemd in lid zijn bedoeld in de context van Roleplay. Voor bewijsvoering in een ticket of report is alle beeldmateriaal toegestaan.

Artikel 40 – Journalistiek Wanneer een journalist bezig is met een opname of live is, is het niet toegestaan deze te storen. Wanneer deze regel overtreden wordt zal dit resulteren in een ban tot de opname voorbij is en een straf volgens de 1e categorie. Artikel 41 – Gezichtsbedekking Het is verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar. Overtreding van lid 1 wordt bestraft met een straf in de 1e categorie.

Artikel 42 – Stemherkenning Het is toegestaan om een speler te herkennen aan zijn/haar stem, tenzij je hem/haar totaal niet kent. Bij de uitzondering in lid 1 dien je aan te kunnen tonen dat je de persoon daadwerkelijk kent. Indien de speler duidelijk moeite doet om zijn stem te vervormen, dan is het niet toegestaan om een speler aan zijn/haar stem te herkennen.
Het is toegestaan om gebruik te maken van externe software om je stem te vervormen gedurende het uitvoeren van criminele activiteiten, echter dient dit normaal te blijven. Robotstemmen, babystemmen en dergelijke zijn niet toegestaan. Als algemene richtlijn dient er aangehouden te worden dat je enkel je stem zwaarder mag maken. Het overtreden van de feiten beschreven in dit artikel zullen worden gestraft met een straf van de eerste categorie.

Artikel 43 – Streamsniping Streamsnipen is ten strengste verboden. Ga jij spelers in game opzoeken aan de hand van iemand zijn/haar stream, of informatie gebruiken die jij uit zijn/haar stream haalt, zal dit bestraft worden volgens de 5e categorie.

Artikel 44 – Discord Het is niet toegestaan om externe discords te gebruiken voor roleplay gerelateerde zaken. Wanneer je met meerdere mensen die op Anonymous rp spelen in een voice call zit is streamen niet toegestaan en moet je gedeafened en gemute zijn.
Het overtreden van het feit genoemd in lid 1 of 2 zal resulteren in een straf van de 1e categorie. Het overtreden van het feit genoemd in lid 1 als eigenaar, moderator en/of stafflid van deze server zal resulteren in een straf van de 7e categorie.(bewerkt)

Artikel 45 – Zelfdoding Bij een zelfmoord scenario moet de persoon in kwestie een account wipe krijgen en verplicht voor zijn nieuwe karakter een biografie schrijven. Mocht de persoon dit puur voor aandacht doen en niet uiteindelijk zijn/haar leven beëindigen, zal deze voor 200 uur naar de gevangenis gestuurd worden in isolatie.

Artikel 46 – Voertuigverlies in water (bij achtervolging) Wanneer men een voertuig dumpt tijdens een achtervolging, waar bij deze in het water terecht komt, zal deze 7 dagen in beslag genenomen worden, waarna er 30% van de nieuwprijs voor moet worden betaald om het voertuig weer op te halen.
Artikel 47 – Schieten van uit een voertuig Het is verboden voor de bestuurder om van uit een voertuig een vuurwapen af te vuren. Bij overtreding van het feit beschreven in lid 1 wordt een straf van de 1e categorie uitgedeeld.

Artikel 48 – Jobhoppen (Ex-)leden van een criminele organisatie dienen minimaal 7 kalenderdagen te wachten nadat ze ontslag hebben genomen/ontslagen zijn voordat zij aangenomen mogen worden bij een overheidsbaan of een andere criminele organisatie, tenzij anders is bepaald door een lid van de hoge raad.
(Ex-)medewerkers van een overheidsbaan dienen minimaal 7 kalenderdagen te wachten nadat ze ontslag hebben genomen/ontslagen zijn voordat zij aangenomen mogen worden bij een andere overheidsbaan of een criminele organisatie, tenzij anders is bepaald door een lid van de hoge raad. Bij overtreding van de feiten beschreven in lid 1 en/of lid 2 wordt een straf van de 1e categorie uitgedeeld en zal de desbetreffende persoon worden ontslagen en deze persoon dit beroep 7 kalenderdagen lang niet uitvoeren. Het is voor de leidinggevenden van overheidsbanen en criminele organisaties verplicht om een document bij te houden met informatie omtrent de in- en uitdiensttreding van hun medewerkers ten behoeve van de handhaving van dit artikel. Bij herhaalde overtredingen van lid 1 en/of lid 2 en/of lid 4 zal het management van van de desbetreffende organisatie die de werknemer heeft aangenomen een passende sanctie worden opgelegd door de hogeraad.

Van Naar Wachttijd Overheidsbaan Overheidsbaan 7 kalenderdagen Criminele organisatie Criminele organisatie 7 kalenderdagen Overheidsbaan Criminele organisatie 7 kalenderdagen Criminele organisatie Overheidsbaan 7 kalenderdagen

Cayo Perico New Island Onderstaande regels tellen alleen op Cayo Perico New Island Artikel 51 – Schieten vanaf het vasteland en water Het is verboden om vanaf het vaste land op de patrouillerende schepen of heli’s te schieten. Het is vanuit de koninklijke marechaussee verboden om op het vasteland te schieten.
Bij overtreding van lid 1 of lid 2 zal een straf worden gegeven van de 1e categorie. Er mag op binnenkomende vluchten en schepen geschoten worden, die niet afkomstig zijn van de koninklijke marechaussee.

Artikel 52 – Landen van helikopers/vliegtuigen Het is verplicht om te landen op een helipad, een landingsbaan of in een straal van 50 meter van een helipad/landingsbaan. De sea sparrow en dodo mag wel op openwater rondom het eiland geland worden. Bij overtreding van het feit beschreven in lid 1 of lid 2 wordt een straf van de 1e categorie uitgedeeld. Tijdelijke bepalingen Artikel 53 – Uitbreken uit de gevangenis Het is verboden om tussen 22:00 en 12:00 uit de gevangenis te breken.
Bij overtreding van het feit beschreven in lid 1 wordt een straf van de 2e categorie uitgedeeld.(bewerkt)

Slotbepaling: Regels in het kort Geen FailRP (Roleplay van zeer slechte kwaliteit, niet realistisch) Geen VDM (Vehicle deathmatch, je wagen als wapen gebruiken). Geen RDM (Random deathmatch, zonder goede reden mensen dood slaan/ schieten). Geen Cheats (Uiteraard is het niet toegestaan om cheats te gebruiken om jezelf een voordeel te geven en dit zal dan ook resulteren is een regelrechte ban) Geen Exploits (Bugs / Misstanden misbruiken om hier zelf en/of voor andere profijt uit te halen).
Geen server/roleplay verstorend gedrag (Mic spammen, trollen etc). Geen Metagaming (Gebruik maken van informatie wat jouw karakter niet kan weten en of andere discord kanalen dan de main discord). Geen Overheidsvoertuigen stelen of kleding dragen.(Politie, ambulance en ANWB auto’s mogen niet door burgers gereden worden). Geen Cop-baiting (politie uitdagen/uitlokken). Geen Spam (de chat vol spammen met nutteloze berichten) Geen Combat Logging (Zomaar de server verlaten tijden bijvoorbeeld een ontvoering). Niet overdreven schelden. (Geen Kanker en dergelijke, maakt niet uit of het bij je karakter hoort of niet. Hier wordt extra streng op gestraft.) Houd het realistisch, ga niet met een Lamborghini door de woestijn racen met 200 km/h, of met auto’s

gebouwen in. Ga zuinig om met je leven, dus niet zomaar zelfmoord plegen zonder reden. Wanneer je bent gerespawned herinnert jouw karakter niets van wat er met je gebeurd is. Je weet nog wel dingen als je Baan en je vrienden maar je weet niet hoe je bent doodgegaan of door wie en dergelijke. Het is verboden om OOC te praten/je karakter te breken. Het is VERPLICHT een microfoon te hebben om te kunnen communiceren en Roleplayen. Nederlands kunnen spreken is verplicht. Je kunt alleen contant geld stelen bank geld kan niet gestolen worden.(edited) Werk je bij de overheidsdiensten dan geldt er een zero tolerance beleid met bate tot drugs of criminele activiteiten.
Wordt je ingame gepakt door een agent of ziet een stafflid dit, dan betekent dit einde baan. Het is daarnaast verboden om overheidsvoorwerpen te verkopen of weg te geven en dit is ban-waardig. Denk hierbij aan wapens, medkits, of in beslag genomen voertuigen en drugs, ook is het verboden om je beroep in je voordeel te gebruiken bij criminele activiteiten. Gebruikt /report om mensen te rapporteren die niet naar de regels luisteren. (Maakt de RP veel beter). Niet ADVERTEREN met je eigen server/discord in de server zowel als op de discord. Gebruik Twitter voor in character berichten, dus juist voor Roleplay. Het is verboden voertuigen van jobs te gebruiken voor criminaliteit denk hierbij aan bijvoorbeeld een vuilnis truck. Buiten game communiceren is verboden, dit mag alleen door overheidsdiensten gebruikt worden in porto

kanalen of bij een vrijstelling Het is verboden op alt accounts geld of wat voor materieel dan ook uit te wisselen Het is verboden met voertuigen gebouwen in te rijden. Onder de AFK-kick proberen uit te komen is verboden. Ben je als agent niet in game, mag je niet deelnemen aan een overval. wanneer je wordt vermoord door een rivaliserende gang mag je 24 uur niet deelnemen aan eventuele wraakacties of roleplay richting een andere gang. Het is verboden een ambulancier of anwb’er te vermoorden of te ontvoeren bij een oproep of gebruik van hun. Het is verboden om drugslocaties of wapens te verkopen via twitter, ook als je het hebt over “theeblaadjeslocaties”, “broodmessen”, “waterpistolen” en dergelijke.

APV opgesteld uit naam van de Hoge Raad, bedoeld voor het eiland, de gemeente en de stad Anonymous RP

 

© 2021 Anonymous Roleplay. Created by MCS